Общи Условия за Хотелска Резервация

Уважаеми клиенти,

За да направите резервация е необходимо да попълните някои лични данни – име, адрес, телефонен номер.

Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма.

Тази информация ще бъде използвана Само и Единствено във връзка с Вашата Резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.

ОПТИМАКС ТУР ООД притежава Удостоверение за Администратор на Лични Данни с идентификационен номер: 0027849, издаден от Комисията за Защита на Личните Данни на Република България.

Преди да подаде Заявка за Резервация, отговорност на потребителя е да се запознае с Общите Условия за Хотелска Резервация на ОПТИМАКС ТУР ООД.

Потребителят трябва да е съгласен и да приема тези условия. Ако той не приема Общите Условия за Хотелска Рeзервация, заявката му няма да бъде разгледана.

Резервации и записване:

Заявките за резервации се извършват по един от изброените начини:

– Чрез попълнена и изпратена Заявка за Резервация от сайта на ОПТИМАКС ТУР ООД – www.imperialgroup.bg

– По факс: 0554 / 2 50 80

– По e-mail: reservations@imperialgroup.bg

След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще Ви потвърдим възможността резервацията да бъде направена. При потвърждение на резервацията от страна на ОПТИМАКС ТУР ООД, потребителят трябва да заплати  в рамките на три работни дни депозит, който се определя в зависимост от избраната оферта и начина на плащане. След изтичане на посочения срок и непостъпило плащане резервацията се анулира автоматично. В този случай хотелът не носи морална, материална или друга отговорност за анулацията на направената резервация. Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно потвърдена/направена след извършване на авансовото плащане от сумата по конкретната заявка и получаване на потвърждение за настаняване. Същото ще получите по електронен път в случай на успешно плащане и правилно въведени контактни данни. Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и да се увери, че всички детайли са верни. Остатъкът се заплаща съгласно сроковете, посочени в потвърждението на резервацията, което ОПТИМАКС ТУР ООД изпраща на потребителя, ако не е упоменато друго.

При дата на настаняване след по-малко от 24 часа, резервации се приемат само на телефон 0554/ 2 50 80 и при 100% авансово плащане в брой.

УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ:

Настаняване след 14 ч.
Напускане преди 12 ч.
Резервациите се пазят до 24:00 ч.
Домашни любимци не се приемат.
Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Потребителя, направил резервацията, документ, доказващ плащането на авансовата сума и потвърждение за настаняване.

Начини за плащане на резервациите:

–  по банкова сметка в лева :

ОПТИМАКС ТУР ООД

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД КЛОН БУРГАС

IBANBG88UNCR76301076454507

SWIFT: UNCRBGSF

– с кредитна карта в сайта на фирмата

Документи, които ОПТИМАКС ТУР ООД издава на клиента при потвърдена и платена резервация:

– потвърждение за резервация, гарантиращо правото за настаняване

– фактура за платената сума по направената резервация

УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИИ:

Всяка анулация на резервация, за която сме Ви изпратили потвърждение за настаняване, трябва да бъде изпратена писмено до ОПТИМАКС ТУР ООДпо: e-mail: reservations@imperialgroup.bg или факс: +359 554 25080

– В случай, че клиентът се откаже от туристическа услуга, анулации на вече заплатени услуги без неустойка се извършват до 14 дни преди датата на настаняване.

– При анулация на резервацията 13 дни преди пристигане или на неявяване до 24ч. на деня за настаняване, сумата по Вашата резервация няма да ви бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

ОПТИМАКС ТУР ООД си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, по независещи от хотелиера причини. В тези случаи хотелиерът:

– Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.

– Възстановява платените от клиента суми в 30 – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

1. ОПТИМАКС ТУР ООД  предоставя на клиента хотелска услуга, съгласно заявката за резервация от уеб сайта, факса, e-mail-a или от подадена такава в офисите на ОПТИМАКС ТУР ООД, и условията, описани подробно в Общите условия за резервация.

2. Права и задължения на страните:

2.1. ОПТИМАКС ТУР ООД поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заплатените от него услуги.

2.2. ОПТИМАКС ТУР ООД  се задължава да не променя цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

2.3. В случай, че клиентът желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги, извън програмата или има специфични изисквания по отношение на храна, настаняване и други, трябва да ги заяви при подаване на заявката за резервация. ОПТИМАКС ТУР ООД,  ще направи всичко възможно, за да ги удовлетвори, но не гарантира безусловно изпълнението им.

2.4. ОПТИМАКС ТУР ООД  не носи отговорност за услуги извън хотела, които клиентът е закупил индивидуално на място.

2.5. При заявка по телефона, туристическата услуга трябва да бъде потвърдена от клиента в писмен вид в офисите на ОПТИМАКС ТУР ООД , по факс, посредством електронна поща или посредством Резервационната Форма в интернет сайта на ОПТИМАКС ТУР ООД  – www.imperialgroup.bg

2.6. При анулация на потвърдена резервация и ако не са уточнени други условия и срокове, в зависимост от спецификата на избраната услуга, от заплатената сума се удържат неустойки съгласно УСЛОВИЯТА ЗА АНУЛАЦИЯ

2.7. ОПТИМАКС ТУР ООД   не носи отговорност и не възстановява суми в случай, че анулациите са причинени от форсмажорни причини, като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и други обстоятелства.

2.8. ОПТИМАКС ТУР ООД  не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

2.9.  Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от Управителя на хотела.

2.10. Скоростта на интернет зависи от WiFi сигнала и е ограничена на 4Mbp/s

2.11. Възстановяването на суми за услуги, неизползвани изцяло или частично, по вина на ОПТИМАКС ТУР ООД или негови контрагенти, се извършва само срещу предоставяне на издадените на клиента потвърдителни документи (билети, ваучери и други) със съответно нанесени и заверени от представители на ОПТИМАКС ТУР ООД поправки и анулации.

            Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

Всички цени, обявени в сайта на ОПТИМАКС ТУР ООД, както и в e-mail съобщенията, изпратени до Потребителя, са в лева и са крайни/ в някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия/.

This page is also available in: English