Блог публикации Публикации в нашия блог за слънчев бряг

Обява за инвестиционно предложение


ОБЯВА

от „ОПТИМАКС ТУРООД, с адрес и седалище на управление: гр. Бургас,

ул. „Цар Симеон I59, ЕИК 130087089

Пълен пощенски адрес: 8000 Бургас ,ул. „Цар Симеон I“ №59

Телефон: 0554/23013 и 0889/333331 – Панайотов

Лице за контакт: Николай Панайотов

    На основание чл.4,ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство,дейности и технологии (ДВ,бр.25/2003 г.)

 УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води, предназначено за водовземанев имот с идентификатор 51500.18.16, землище на гр. Несебър, ЕКАТТЕ 51500, местност „Бостанлъка“.

Водовземането е с цел напояване на тревните и засадените с цветя и декоративни храсти площи.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Несебър, област Бургас, в Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район (БДЧР) – Варна, ул. „Александър Дякович“ №33, РИОСВ – Бургас, ул. „Перущица“ №67, п.к. 388 или във фирма „Оптимакс тур“ ООД – Бургас , 8000, ул. „Цар Симеон I“ №59.

Пълен текст на обявата във PDF формат: Обява-водовземане.

Няма коментари по "Обява за инвестиционно предложение"

Публикувай отговор

Вашия е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Необходимите полета са маркирани *


*