Slavi Panayotov

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще         ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013       „ОПТИМАКС ТУР“ ООД изпълни проект BG161PO003-2.3.02-0284 „НАМАЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГОЕМКОСТТА И ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ  на „ОПТИМАКС ТУР“ ООД”, който се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. с общ бюджет 1 148 035 лева.   Основните дейности, които бяха реализирани по проекта, са: Подмяна на перално и кухненско оборудване. Подмяна на хладилни камери. Подмяна на вентилация и климатизация за…

Прочети повече →

Обява за инвестиционно предложение

  • Публикувано на 13.11.2014
  • Публикувано от
  • 0 Коментара

ОБЯВА от „ОПТИМАКС ТУР“ ООД, с адрес и седалище на управление: гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I“ №59, ЕИК 130087089 Пълен пощенски адрес: 8000 Бургас ,ул. „Цар Симеон I“ №59 Телефон: 0554/23013 и 0889/333331 – Панайотов Лице за контакт: Николай Панайотов     На основание чл.4,ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство,дейности и технологии (ДВ,бр.25/2003 г.)  УВЕДОМЯВАМЕ Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води, предназначено за водовземане“ в имот с идентификатор 51500.18.16, землище…

Прочети повече →